مسیر 51 Constitucion-Temperleyاز Av. H. Yrigoyen تا Constitucion

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Av. H. Yrigoyen - Av. Pavon - Av. B. Mitre - Pte. Pueyrredon - Av. Pedro de Mendoza - Av. M. Montes de Oca - B. de Irigoyen - Av. J. de Garay - Salta - Constitucion