مسیر 85 G Ciudadela-Quilmesاز Av. Otamendi (13) تا San Ignacio

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Av. Otamendi (13) - Cevallos (66) - L. N. Alem - San Martin - Alsina (12) - Av. H. Yrigoyen (51) - Conesa (8) - C. Saavedra (6) - San Luis - Gran Canaria (351) - Av. R. Lopez (308) - A.Baranda (357) - Av. Lamadrid - Dardo Rocha - Los Quilmes - Av. B. Mitre - Las Flores - Mariano Moreno - M. Fierro - F. Onzari - Gral. Arredondo - Gral. Madariaga - S. de Bustamente - Av. H. Yrigoyen - Jean Jaures - Av. Rivadavia - Pte. Peron - R. de Escalada de San Martin - Puente Uriburu - Av. Saenz - Av. Almafuerte - E. Ochoa - Dekay - Av. La Plata - Av. Segurola - Mercedes - Av. J. B. Justo - Sanabria - Av. F. Beiro - Fernandez de Enciso - Garcia Lorca - Lateral General Paz - Gral. Roca - San Ignacio

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر