مسیر 85 I Ciudadela-Quilmesاز Av. Otamendi (13) تا San Ignacio

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Av. Otamendi (13) - Cevallos (66) - L. N. Alem - San Martin - Alsina (12) - Av. H. Yrigoyen (51) - Conesa (8) - C. Saavedra (6) - San Luis - Gran Canaria (351) - Av. R. Lopez (308) - Av. Calchaqui - Los Quilmes - Av. B. Mitre - Las Flores - Mariano Moreno - M. Fierro - F. Onzari - Gral. Arredondo - De los Italianos - Camino Gral. Belgrano - Cnel. Lacarra - Sanchez de Bustamante - Av. Pavon - Av. Cabildo - Guatemala - Av. B. Rivadavia - Av. Rivadavia - R. de Escalada de San Martin - Puente Uriburu - Av. Saenz - Av. Almafuerte - E. Ochoa - Dekay - Av. La Plata - Av. Segurola - Mercedes - Av. J. B. Justo - Sanabria - Av. F. Beiro - Fernandez de Enciso - Garcia Lorca - Lateral General Paz - Gral. Roca - San Ignacio

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر