مسیر 86 La Boca-Liniersاز Av. Rivadavia تا A. del Valle

اولین نظر را بنویسید

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Av. Rivadavia - Rosario - Venezuela - Muniz - H. Yrigoyen - Bolivar - Chile - Av. Paseo Colon - Av. Brasil - Av. Ing. Huergo - Av. Pedro de Mendoza - Bto. Perez Galdos - W. Villafane - M. Rodriguez - Brandsen - Hernandarias - A. del Valle

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر