مسیر 112 Lanus-B.Saavedraاز Av. H. Yrigoyen تا Av. Albarellos

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Av. H. Yrigoyen - Cnel. Rico - Eva Peron - Maximo Paz - Dip. Pedrera - R. de Escalada de San Martin - Puente Uriburu - Av. Saenz - Av. Almafuerte - E. Ochoa - Dekay - Av. La Plata - Av. Rivadavia - Campichuelo - Av. Diaz Velez - Av. Patricias Argentinas - Av. Warnes - Av. Scalabrini Ortiz - Murillo - Gurruchaga - Munecas - Av. J. B. Justo - J. Newbery - Av. Corrientes - Olleros - Av. Alvarez Thomas - Echeverria - Bucarelli - Monroe - Crisologo Larralde - Zado - J. P.Tamborini - Av. De los Constituyentes - Av. Albarellos

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر