مسیر 112 Lanus-B.Saavedraاز Zamudio تا Margarita Weild

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Zamudio - Baragana - M. Pedraza - Medeyros - Nunez - Av. Triunvirato - Bauness - Dr. P. I. Rivera - La Pampa - Donado - Av. Alvarez Thomas - Charlone - Av. Forest - Av. F. Lacroze - Av. Corrientes - J. Newbery - Av. Warnes - L. Marechal - Av. Diaz Velez - Rio de Janeiro - Av. Rivadavia - Senillosa - Chaco - Av. La Plata - Av. Saenz - R. de Escalada de San Martin - Dip. Pedrera - Maximo Paz - Av. H. Yrigoyen - Margarita Weild

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر