مسیر 80 M x Murguiondoاز Belgrano تا Barrio Sarmiento

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Juramento - Av. Cabildo - J. Hernandez - Av. Elcano - Av. De los Incas - Av. F. Beiro - Aut. Gral. Paz - Av. Rivadavia - Av. L. de la Torre - Av. Eva Peron - Murguiondo - Av. Riestra - Canada de Gomez - Av. Cnel. Roca - Avelino Diaz - Juan XXIII

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر