مسیر 1 Aاز Morón تا Primera Junta

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

C. Larralde - Salta - Gral. Munilla - Int. Gaeberler - D. Alvarez - R. Balbin - Av. Pte. Peron - Dr. L. G?s - V. Liniers - Chile - F. Ameghino - E. Mitre - 3 de Febrero - 9 de Julio - Dr. Ardoino - Monteagudo - Gaona - Alte. O Connor - San Roque - H. Yrigoyen - S. de Liniers - A. Palacios - J. B. Justo - Av. Rivadavia - Rosario - San Jose de Calasanz