مسیر 1 Aاز Primera Junta تا Morón

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Av. Rivadavia - J. B. Justo - San Ignacio - Av. Gaona - Gaona - 9 de Julio - Dr. Ardoino - Gral. Riccheri - Av. Pte. Peron - El Rodeo - Newton - Colectora Aut. del Oeste - Pte. Derqui - R. Balbin - Dr. G. Rawson - L. Lugones - D. Alvarez - Constituyentes - L. N. Alem - Cabildo