مسیر 32 Once-Lanusاز Av. Pueyrredon تا Av. 25 de Mayo

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Av. Pueyrredon - Av. Rivadavia - Gral. Urquiza - Rondeau - 24 de Noviembre - Pepiri - Pedro Chutro - Av. Almafuerte - Achala - Av. Saenz - R. de Escalada de San Martin - Dr. A. Palacios - Don Segundo Sombra - Camino de la Rivera Sur - Cnel. I. Warnes - Tte. Cnel. J. Obon - Gdor. Gral. Viamonte - Dr. J. Darregueira - Cnel. Sayos - ? - Cnel. Osorio - Humahuaca - Tacuari - Cnel. D Elia - San Martin - Gdor. Balcarce - Rio de Janeiro - Cnel Segui - Gdor. Carlos Casares - Mtro. Brin - Av. 25 de Mayo

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر