مسیر 179 Pompeya-Ctrio.Lomasاز Traful تا D. Taborda

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Traful - E. Ochoa - Av. Saenz - R. de Escalada de San Martin - San Martin - M. Castro - Mnor. Hladnik - M. Avellaneda - D. Taborda