مسیر 158 Pompeya-Lanusاز Av. Saenz تا ?

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Av. Saenz - R. de Escalada de San Martin - Tte. Cnel. J. Obon - Cnel. I. Warnes - Cnel. Osorio - Jose M. Moreno - ? - Av. Rivadavia - Av. 25 de Mayo - Margarita Weild - Joaquin V. Gonzalez