مسیر 179 Pompeya-San Joseاز Traful تا Jujuy

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Traful - E. Ochoa - Av. Saenz - R. de Escalada de San Martin - San Martin - Liniers - Rio de Janeiro - Gdor. Gral. Viamonte - Jose M. Moreno - Mtro. Brin - Av. 25 de Mayo - Av. H. Yrigoyen - Cnel. Lugones - E. Del Valle Iberlucea - Dr. L. A. Maspero - Puente Escalada - 29 de Septiembre - J. B. Justo - Fray J. G. W. Achaval - Gral. J. E. Pedernera - Roma - Gral. Pico - Villa Barcelo - Portugal - Av. E. Peron - Santa Cruz - El Churrinche - La Pampa - 30 de Septiembre - Jujuy