مسیر 179 Pompeya-San Joseاز Salta تا Av. Saenz

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Salta - Bolivar - Jujuy - 30 de Septiembre - La Pampa - El Churrinche - Santa Cruz - Av. E. Peron - Portugal - Villa Barcelo - Roma - Condarco - Cnel. Aguilar - Gral. J. E. Pedernera - Fray J. G. W. Achaval - J. B. Justo - 29 de Septiembre - Puente Escalada - Av. H. Yrigoyen - Juan Pineiro - 2 de Mayo - Gdor. Carlos Tejedor - Tte. Rangugni - Jose M. Moreno - Gdor. Gral. Viamonte - Bolivia - Cnel. Ocampo - San Martin - R. de Escalada de San Martin - Puente Uriburu - Av. Saenz