مسیر 136 Pra.Junta-Navarroاز R. Balbin (Ruta 200) تا Av. Rivadavia

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

R. Balbin (Ruta 200) - G. Mistral - Av. Pte. J. D. Peron - Suipacha - Moreno - Av. Rivadavia - ? - E. Zeballos - M. Irigoyen - Almafuerte - A. Del Valle - A. France - Av. del Libertador - C. Pellegrini - Gral. A. J. Sucre - Bme. Mitre - Casullo - Alte. Brown - D. French - Rivadavia - Av. de Mayo - Belgrano - B. Mitre - Lateral General Paz - R. Falcon - Av. Gral. Paz (Este) - Rosario - San Jose de Calasanz