مسیر 103 Pto.Madero-Mataderosاز A. Moreau de Justo تا Av. Eva Peron

اولین نظر را بنویسید

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

A. Moreau de Justo - A. Villaflor - Av. Belgrano - Azopardo - Moreno - Maza - Av. Rivadavia - Del Barco Centenera - Av. J. B. Alberdi - Hortiguera - Av. Eva Peron

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر