مسیر 103 Pto.Madero-Mataderosاز Av. Eva Peron تا A. Moreau de Justo

اولین نظر را بنویسید

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Av. Eva Peron - E. Mitre - Av. Rivadavia - Rosario - Venezuela - Muniz - Av. Belgrano - A. Villaflor - A. Moreau de Justo

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر