مسیر 141 R1 Palermo-V.Albertinاز Av. Santa Fe تا Homero

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Av. Santa Fe - Av. Scalabrini Ortiz - Velazco - Malabia - Av. Corrientes - Tte. Gral. E. Frias - Av. Warnes - Av. A. Gallardo - L. Marechal - J. B. Ambrosetti - Av. Diaz Velez - Felipe Vallese - Acoyte - Av. Rivadavia - Terrada - Yerbal - Av. Nazca - San Pedrito - Av. J. B. Alberdi - Quirno - Av. Eva Peron - Av. Piedrabuena - Dellepiane (Lateral Oeste) - ? - Canada de Gomez - Batlle Ordonez - B. de Astrada - Av. Cnel. Roca - Aut. Gral. Paz - Av. Pte. J. D. Peron - Peron Rotonda Oeste - Azamor - C. de Alas - Quesada - Tabare - Virgilio - Bragado - Homero - Av. Escobar

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر