مسیر 141 R1 Palermo-V.Albertinاز Homero تا Calzada Circular Plaza Italia

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Homero - Av. Escobar - Bragado - Virgilio - Tabare - Quesada - C. de Alas - ? - Azamor - Av. Pte. J. D. Peron - Peron Rotonda Este - Puente La Noria - Aut. Gral. Paz - Av. Cnel. Roca - Cosquin - B. de Astrada - Guamini - Dellepiane (Lateral Este) - Av. Piedrabuena - Av. Eva Peron - Jose Marti - Av. Rivadavia - Del Barco Centenera - Guayaquil - Av. J. M. Moreno - Acoyte - Av. A. Gallardo - Cnel. A. Figueroa - Av. Scalabrini Ortiz - Av. Santa Fe - Araoz - Av. Gral. Las Heras - Calzada Circular Plaza Italia

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر