مسیر 86 R1 Pra.Junta-G.Catanاز Av. Rivadavia تا E.S. Perez

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Av. Rivadavia - Aut. Gral. Paz - Aut. Tte. Gral. P. Ricchieri - Olavarria - Unanue - Boulogne Sur Mer - De la Cooperacion - Los Nogales - Italia - El Payador - M.M. de G?s - ? - Rotonda Querandi - Ruta Prov. 21 - Brig. Gral. J. M. de Rosas - Canton - Barrientos - Inca - Cnel. Conde - J. Posamay - Cepeda - Saenz - E.S. Perez

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر