مسیر 113 R1 San Justo-Barrancaاز Juramento تا M. Santamaria

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Juramento - Av. Cramer - ? - Av. De los Incas - Cap. Gral. R. Freire - Mcal. A. J. de Sucre - Combatientes de Malvinas - Av. Triunvirato - Av. Chorroarin - Avalos - Quiros - Av. De los Constituyentes - Av. San Martin - Miguel Angel - Av. Alvarez Jonte - Gavilan - Av. Avellaneda - Av.Boyaca - Av. Rivadavia - C. de la Barca - Yerbal - Virgilio - Dante - Escalada - Zelada - Av. E. Castro - Gral. Mosconi - Pte. Arturo Illia - Gral. Ocampo - H. Yrigoyen - M. Santamaria

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر