مسیر 63 R2 Belgrano-V.Maderoاز Juramento تا Ag?

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Juramento - Av. Cabildo - Av. F. Lacroze - Guzman - Av. Elcano - Av. del Campo - Av. Garmendia - Osorio - Av. Warnes - R. M. Trelles - Espinosa - Av. Alvarez Jonte - Av. Nazca - Av. Rivadavia - Cardoso - Yerbal - Bermudez - White - Rafaela - Homero - Av. J. B. Alberdi - Pilar - S. Garcia Grande de Zequeira - Av. L. de la Torre - Av. De los Corrales - L. De la Torre - Panama - Sayos - Charcas - Cnel. Pagola - Gral. San Martin - P. de Mendoza - Ag?

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر