مسیر 63 R2 Belgrano-V.Maderoاز Gral. San Martin تا Echeverria

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Gral. San Martin - Cnel. Pagola - Larrea - Salcedo - Paso - L. De la Torre - Av. De los Corrales - Av. L. de la Torre - Av. J. B. Alberdi - Av. Bruix - Bragado - White - Cajaravilla - Mozart - Av. Rivadavia - Quirno - R. Falcon - San Pedrito - Av. Nazca - A. P. Carranza - Gavilan - J. A. Garcia - Av. San Martin - Av. Warnes - Av. Garmendia - Av. del Campo - Av. Elcano - Guzman - Av. Corrientes - Av. F. Lacroze - Ciudad de la Paz - Olleros - Av. Cabildo - Juramento - Zavalia - Echeverria

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر