مسیر 162 R2 Chacarita-R.Castilاز Av. Corrientes تا R. Freire

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Av. Corrientes - J. Newbery - Nicasio Orono - A. Magarinos Cervantes - Av. J. B. Justo - Ruiz de los Llanos - Gral. C. Diaz - Irigoyen - Cortina - Guardia Nacional - Av. J. B. Alberdi - Brig. Gral. J. M. de Rosas - Sgto. Cabral - Cavia - Gral. San Martin - Int. Crovara - ? - Cristiania - Pedro Obligado - Av. Marconi - Cnel. Isleno - Contraalte. Cordero - R. Freire

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر