مسیر 162 R2 Chacarita-R.Castilاز C. Casares تا J. Newbery

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

C. Casares - Cnel. Isleno - Av. Marconi - Pedro Obligado - Cristiania - ? - Int. Crovara - Cerrito - F. Sanchez - Gral. San Martin - Brig. Gral. J. M. de Rosas - Av. J. B. Alberdi - Guardia Nacional - Bragado - Escalada - Irigoyen - Gral. C. Diaz - Camarones - Av. San Martin - Alte. Segui - Anasco - Fragata Pte. Sarmiento - Av. Warnes - J. Newbery

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر