مسیر 68 Ramal 2 x Av. Dorregoاز Once تا Puente Saavedra

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Paso - San Luis - Larrea - M. T. de Alvear - Charcas - Gallo - G?s - Jorge L. Borges - Calzada Circular Plaza Italia - Av. Santa Fe - Av. L. M. Campos - Av. Dorrego - Huergo - Clay - Av. Cabildo - Av. Maipu - Laprida

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر