مسیر 151 Const.-Pte.Saavedraاز Av. Maipu تا Lima oeste

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Av. Maipu - Av. Cabildo - Av. San Isidro Labrador - Pico - Av. Cramer - Av. Parque Garcia del Rio - ? - Av. De los Incas - Conde - Maure - Av. Alvarez Thomas - Cnel. N. Vega - Av. Scalabrini Ortiz - J. A. Cabrera - Av. Medrano - B. Mitre - Riobamba - Combate de los Pozos - Pavon - Lima oeste

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر