مسیر 168 Boca-Pte.Saavedraاز Arzobispo Espinoza تا N. Avellaneda

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Arzobispo Espinoza - Av. Alte. Brown - Av. M. Garcia - Av. M. Montes de Oca - B. de Irigoyen - Av. J. de Garay - Lima este - Av. Brasil - Lima oeste - Constitucion - L. Saenz Pena - Moreno - Misiones - Castelli - Tte. Gral. Peron - Ecuador - Sarmiento - Gascon - Av. Cordoba - Av. F. Lacroze - Conde - Olleros - Cap. Gral. R. Freire - Av. Elcano - Virrey del Pino - Av. Cabildo - Av. Maipu - A. Alsina - N. Avellaneda

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر