مسیر 151 Const.-Pte.Saavedraاز B. de Irigoyen تا Edison

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

B. de Irigoyen - Av. J. de Garay - Filiberto - Av. Entre Rios - H. Yrigoyen - L. Saenz Pena - Av. Rivadavia - J. Salguero - Av. Cordoba - C. Arenal - Cap. Gral. R. Freire - Av. Elcano - Av. Cramer - Av. Parque Garcia del Rio - Vidal - Deheza - Av. San Isidro Labrador - Av. Cabildo - Av. Maipu - A. Alvarez - Edison

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر