مسیر 247 S.Fco Solano-Fioritoاز Larrazabal تا Dr. Gorriti

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Larrazabal - Recondo - Mendoza - H. de Magallanes - San Martin - Santa Fe - Av. Galicia - Santiago del Estero - Av. Pavon - Av. B. Mitre - Gral. Paz - Av. Gral. Belgrano - Gral. G?s - Av. C. Larralde - Cnel. Lacarra - Gral. Heredia - Pte. D. F. Sarmiento - Gral. Madariaga - Gral. Arredondo - De La Pena - De los Italianos - Camino Gral. Belgrano - Camino Gral. Belgrano (Ruta 1) - Av. T. Flores - Av. E. Peron - San Cristobal - Santa Ana - Dr. Gorriti