مسیر 247 A B. San Jose-Fioritoاز Larrazabal تا Santa Ana

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Larrazabal - Recondo - Mendoza - H. de Magallanes - San Martin - Santa Fe - Av. Galicia - Santiago del Estero - Av. Pavon - Av. B. Mitre - F. Onzari - Camino Gral. Belgrano - Camino Gral. Belgrano (Ruta 1) - Av. T. Flores - Av. E. Peron - San Cristobal - Santa Ana