مسیر 247 A B. San Jose-Fioritoاز Dr. Gorriti تا Larrazabal

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Dr. Gorriti - Santa Ana - Av. T. Flores - Camino Gral. Belgrano (Ruta 1) - Camino Gral. Belgrano - F. Onzari - Av. B. Mitre - Av. Pavon - Santiago del Estero - Av. Galicia - Santa Fe - San Martin - H. de Magallanes - Mendoza - Recondo - Larrazabal