مسیر 44 Barrancas-Pte.Uriburuاز Juramento تا Echauri

اولین نظر را بنویسید

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Juramento - Av. Cabildo - J. Hernandez - Av. Elcano - Av. De los Incas - Av. Forest - Av. F. Lacroze - Guzman - Av. del Campo - Av. Garmendia - Osorio - Av. Warnes - R. M. Trelles - Mendez de Andes - Av. Donato Alvarez - Av. Curapalig? - Av. Cobo - Mom - Av. Riestra - Del Barco Centenera - Av. Cnel. Roca - Av. Saenz - Echauri

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر