مسیر 44 Barrancas-Pte.Uriburuاز Mom تا Av. Virrey Vertiz

اولین نظر را بنویسید

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Mom - Av. Saenz - Av. A. Alcorta - Romero - Beazley - Av. Cnel. Roca - Del Barco Centenera - Av. Cobo - Av. Curapalig? - Av. Eva Peron - Malvinas Argentinas - Av. Rivadavia - Morelos - Yerbal - Av. Donato Alvarez - J. A. Garcia - Av. Warnes - Av. Garmendia - Av. del Campo - Av. Elcano - Guzman - Av. Corrientes - Av. F. Lacroze - Charlone - Olleros - Av. Alvarez Thomas - Virrey del Pino - Amenabar - La Pampa - Av. Virrey Vertiz

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر