مسیر 26 Pque.Chacabuco-Retiroاز Av. Cobo تا Av. Comodoro Py

اولین نظر را بنویسید

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Av. Cobo - Picheuta - Somellera - Del Barco Centenera - Av. Asamblea - E. Mitre - Av. Rivadavia - Rosario - Venezuela - Muniz - Av. Belgrano - Q. Bocayuva - Gascon - Av. Corrientes - Av. E. Madero - San Martin - Dr. G. Martinez Zuviria - Av. Ramos Mejia - Av. Antartida Argentina - Av. Comodoro Py

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر