مسیر 26 Pque.Chacabuco-Retiroاز Av. Comodoro Py تا Zelarrayan

اولین نظر را بنویسید

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Av. Comodoro Py - Av. Antartida Argentina - Av. Ramos Mejia - Av. del Libertador - Av. L. N. Alem - Av. Cordoba - Cerrito - Tucuman - Uruguay - Lavalle - Av. Medrano - Av. Rivadavia - Del Barco Centenera - Av. Pedro Goyena - Picheuta - Av. Castanares - Cachimayo - Av. Cobo - Hortiguera - Zelarrayan

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر