مسیر 165 R8 Pompeya-Loma Verdeاز Av. Saenz تا Guatambu

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Av. Saenz - R. de Escalada de San Martin - Pte. Peron - Av. Rivadavia - Dip. Pedrera - Maximo Paz - Av. H. Yrigoyen - Castelli - M. Castro - Pereyra Lucena - M. Acevedo - Italia - S. Fernandez - Av. Meeks - M. Moreno - M. Dorrego - Pichincha - M. Soler - ? - Av. Antartida Argentina - Tupac Amaru - H. Ascasubi - Bahia Blanca - Mercedes - Wilde - Guatambu