مسیر 165 Pompeya-Burzacoاز Av. Saenz تا Ituzaingo

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Av. Saenz - R. de Escalada de San Martin - Pte. Peron - Av. Rivadavia - Dip. Pedrera - Maximo Paz - Av. H. Yrigoyen - Castelli - M. Castro - Pereyra Lucena - M. Acevedo - Italia - Colombres - D. F. Sarmiento - J. Garibaldi - Luzuriaga - A. del Valle - Macome - Florida - Av. Antartida Argentina - Bahia Blanca - Mercedes - Wilde - Guatambu - E. Policastro - Echag? - J. M. Prieto - Bradley - Castagnino - Santo Domingo - Pueyrredon - Independencia - Ituzaingo