مسیر 378 R1 Liniers-Laferrereاز Acceso Ramon Falcon تا Cnel. Murguiondo

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Acceso Ramon Falcon - Lateral General Paz - Rafaela - Ibarrola - Av. Rivadavia - Rivadavia - Bolivar - Alsina - Av. de Mayo - Cnel. Diaz - T. J. Villegas - Rincon - Peru - ? - Zapiola - H. Yrigoyen - Almafuerte - Brig. Gral. J. M. de Rosas - Tres Cruces - C. Vidal - Sta. Rosa - R. Freire - Sudamerica - Cnel. Murguiondo - M. Zapata - M. Zamudio