مسیر 378 R1 Liniers-Laferrereاز Cnel. Murguiondo تا Acceso Ramon Falcon

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Cnel. Murguiondo - M. Zamudio - M. Zapata - Sudamerica - R. Freire - Sta. Rosa - C. Vidal - Tres Cruces - Brig. Gral. J. M. de Rosas - ? - Almafuerte - H. Yrigoyen - Zapiola - Peru - Rincon - T. J. Villegas - Bolivar - Cnel. Diaz - Av. de Mayo - Alsina - Rivadavia - Av. Rivadavia - Ibarrola - Rafaela - Lateral General Paz - Acceso Ramon Falcon