مسیر 180 R2 Pra.Junta-San Justاز Beauchef تا T. J. Villegas

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Beauchef - Av. J. B. Alberdi - San Jose de Calasanz - Av. Rivadavia - Colpayo - Yerbal - Rojas - Hortiguera - Av. Bruix - Homero - Tandil - Guardia Nacional - San Pedro - Larraya - Av. Eva Peron - Int. Crovara - Necochea - J.C. Paz - Gascon - Cnel. Brandsen - Peribebuy - ? - Dr. I. Arieta - T. J. Villegas

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر