مسیر 180 R1 Pra.Junta-San Justاز H. Yrigoyen تا Av. Pedro Goyena

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

H. Yrigoyen - Almafuerte - Australia - Dr. I. Arieta - Int. Crovara - Av. Eva Peron - Guamini - Av. Cnel. Cardenas - Av. De los Corrales - Av. L. de la Torre - Av. J. B. Alberdi - Av. Bruix - Av. Directorio - E. Mitre - Av. Rivadavia - Del Barco Centenera - Valle - Viel - Av. Pedro Goyena

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر