مسیر 180 R1 Pra.Junta-San Justاز Beauchef تا Av. J. D. Peron

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Beauchef - Av. J. B. Alberdi - San Jose de Calasanz - Av. Rivadavia - Colpayo - Yerbal - Rojas - Hortiguera - Pilar - S. Garcia Grande de Zequeira - Av. L. de la Torre - Av. De los Corrales - Cosquin - Gral. E. Garzon - Av. Cnel. Cardenas - Carhue - Av. Eva Peron - Int. Crovara - Dr. I. Arieta - T. J. Villegas - Av. J. D. Peron

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر