مسیر 126 Caballito-La Tabladaاز Alberti تا Av. Directorio

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Alberti - Av. Mons. Bufano - Rotonda La Tablada - Int. Crovara - Av. Eva Peron - Guamini - Av. Cnel. Cardenas - Av. De los Corrales - Av. L. de la Torre - Av. Directorio

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر