مسیر 55 Pra. Junta-San Justoاز Av. Rivadavia تا Brig. Gral. J. M. de Rosas

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Av. Rivadavia - Dolores - Av. J. B. Alberdi - Brig. Gral. J. M. de Rosas

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر