مسیر 55 Pra. Junta-San Justoاز Brig. Gral. J. M. de Rosas تا Av. Rivadavia

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Brig. Gral. J. M. de Rosas - Av. J. B. Alberdi - Av. Bruix - Av. Directorio - Jose Marti - Av. Rivadavia

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر